Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding.
Voor het Anker bestaat de mr uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

MR Ouders
Keimpe, Olaf (voorzitter), Bianca (secretaris)

MR Team
Klaske, Klaske, Tineke

De MR heeft advies- en instemmingsrecht over beleidszaken die op schoolniveau van toepassing zijn zoals schoolformatieplan, ouderbijdragen, schooltijden, veranderingen met betrekking tot het onderwijskundige concept van de school.
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.

Het mailadres van de MR: mr.hetanker@pcbosmallingerland.nl